English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

فرم ثبت نام المپياد دانشجویی

توجه: لطفاً در هنگام تکمیل فرم به موارد زیر توجه فرمایید:
  • ورود اطلاعات برای موراد * دار الزامی می باشد.
  • مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بر عهده دانشجو می باشد.
  • به فرم هایی که به صورت ناقص تکمیل شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسیت : *
کد ملی (بدون خط تیره) : *
سال تولد : *
نام پدر : *
نام دانشگاه محل تحصیل : *
مقطع تحصیلی : *
 رشته تحصیلی : *
سال ورود به دانشگاه
: *
معدل : *
تلفن همراه : *
شماره دانشجویی دانشگاه مبداء (قبلی) : *
آدرس ایمیل
: *
حیطه :