English   فارسي     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

رسالت:mission

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در نظر دارد با استخدام و بهره گیری از تواناییهای نیروهای تخصصی خود ، رعایت اخلاق حرفه ای، تشویق طرحهای آموزش در پژوهش و ترغیب فعالیتهای نوآورانه و دانش پژوهی و همه امکانات موجود و نیز با تکیه بر مشارکت ذی نفعان، در جهت ارتقاء کمی و نیز کیفی آموزش گام بردارد.

چشم انداز: vision

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در پی آن است که در طی چند سال آتی با توانمندسازی اعضای هیت علمی دانشگاه و بهره گیری از ایده های ایشان و نیز استفاده از ارا و نظرات دانشجویان نخبه و استعداد درخشان با ایجاد یک محیط خلاق و آموزشی استاندارد و نیز بهبود عملکرد خود و با ایجاد وتشویق فعالیتهای نوآورانه جزء ده مرکز مطالعات برتر کشوری باشد.

اهداف:

هدف کلی:

ارتقاء کمی و کیفی آموزش در دانشگاه

اهداف اختصاصی:

· شناسایی نیازهای آموزشی - پژوهشی در سطح دانشگاه
* حمایت از طرحهای آموزش در پژوهش

· استانداردسازی آزمونهای رشته های مختلف علوم پزشکی در سطح دانشگاه

· کمک و مشاوره آموزشی به اعضای هیات علمی دانشگاه

· تشویق و حمایت از دانشجویان نخبه و استعداد درخشان در دانشگاه

· تلاش در جهت انجام درست و استاندارد ارزشیابی اعضای هیات علمی

· برگزاری کارگاههای مورد نیاز به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی

· بازنگری و یا در صورت لزوم تدوین کوریکولومهای آموزشی

· افزایش مشارکت و تشویق دانشجویان به شرکت در المپیادهای علمی دانشجویان