English   فارسي     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

ارائه 20 سند ثبت اختراع در زمینه های ابزار آموزش و کمک آموزشی

تهیه و تدوین 30 جلد کتابچه راهنمای استاد و دانشجو

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بعنوان "برگزیده" در جشنواره سراسری آموزش ایران مرداد ماه 88

عضویت واحد استعداد درخشان در فدراسیون بین المللی انجمن های دانشجویان علوم پزشکی (IFMSA)

راه اندازی دفاتر EDO در  دانشکده ها و مراکز آموزشی - درمانی تابعه

تحول در آموزش پزشکی جامعه نگر با عنایت به فعال سازی مراکز آموزشی روستایی

مکانیزه نمودن و اتوماسیون فرآیندهای ارزشیابی استاد و دانشجو

ترسیم نقشه جامع استاد و دانشجو در سطح دانشگاه

تجهیز نمودن مرکز مهارتهای بالینی یا Skill Lab در بیمارستانها