English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢
بیستمین جلسه ژورنال کلاب آموزش پزشکی در شورای آموزشی دانشگاه
بیستمین جلسه ژورنال کلاب آموزش پزشکی در شورای آموزشی دانشگاه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 03/12/1395 برگزار شد.
مکان: سالن جلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
ارایه دهنده: آقای اسحاق مرادی
موضوع: مروری بر 19 جلسه ژورنال کلاب تشکیل شده در شورای آموزشی دانشگاه