مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
دکتر سکینه آقازاده
  • نام و نام خانوادگی : دکتر سکینه آقازاده
  • سمت : مسئول واحددبیرخانه عدالت تعالی و بهره وری
  • شماره تلفن داخلی : 31937321-044
  • پست الکترونیکی: Aghazadeh.s@umsu.ac.ir

 

خانم مینا آقادی پر

 

  • نام و نام خانوادگی : خانم مینا آقائی پر
  • سمت :کارشناس دبیرخانه عدالت تعالی و بهره وری
  • شماره تلفن داخلی : 31937234-044
  • پست الکترونیکی:minaaghaeeppar@gmail.com
تنظیمات قالب