مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
    
                                                                 
 
 

    نام و نام خانوادگی : دکتر شیوا قلی زاده

    سمت مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه 

   تحصیلات : پزشک-دکتری تخصصی پزشکی مولکولی
  

                شماره تماس: 32237399-044

        شماره نمابر : 32240655-044
  

     مرتبه علمیاستادیار

   آدرس ارومیه، فلکه جهاد، جنب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه    

    پست الکترونیک : gholizadeh.sh@umsu.ac.ir , EDC@umsu.ac.ir 

 
 
شرح وظایف
 

  1-   هدایت، هماهنگی و نظارت بر انجام امور و وظایف  کلیه واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)

  2- شرکت در جلسات، شوراها و کمیته های عضو براساس ضوابط و قوانین

  3- نظارت بر عملکرد و وظایف دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده ها و بیمارستانهای 

تنظیمات قالب