مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 مسئول کارگروه

 نام کارگروه

دکتررضا اکبری

کارگروه نظام اعتبار بخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

 

 

شاخص های کارگروه:

-میزان پیشرفت نظام اعتبار بخشی در آموزش علوم پزشکی

-میزان اثر بخشی اعتبار بخشی های انجام شده

 -میزان ارتقای  نشانگر بهره وری منابع انسانی

-میزان ارتقای نشانگربهره وری سرمایه

 -میزان تغییر وضعیت مراکز در فرایند اعتبار بخشی های انجام شده

 

تنظیمات قالب