English   فارسي     امروز: پنج شنبه ٠١ آذر ١٣٩٧

شرح وظایف :

1-     انجام کلیه امورات مربوط به دانشجویان استعداد درخشان

2-اقدام و پیگیری و شفاف سازی بخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به دانشجویان استعداد درخشان