English   فارسي     امروز: چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧

معرفی واحد پژوهش در آموزش:

رسالت واحد پژوهش در آموزش ارتقا کیفیت آموزش علوم پزشکی از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهش در آموزش علوم پزشکی و نیز فراهم نمودن زمینه استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده در تصمیم گیری های آموزشی است. اعضای کمیته پژوهش در آموزش که متشکل از نمایندگان دفاتر توسعه آموزش دانشکده هاو مراکز آموزشی درمانی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش می باشد به شرح جدول ذیل می باشد.

شرح وظایف:

ارتقا کمی و کیفی مطالعات پژوهشی انجام شده در حیطه آموزش پزشکی

تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

حمایت و همکاری در طراحی و اجرای طرح های پژوهش در آموزش علوم پزشکی

هدایت پایان نامه ها با موضوع آموزش علوم پزشکی

ارائه مشاوره در خصوص طراحی و اجرای طرح های پژوهش

برگزاری ژورنال کلاب آموزش پزشکی

اعضای کمیته پژوهش در آموزش:

دکتر آرام فیضی (عضو کمیته)

دکتر بهرام نبی لو (عضو کمیته)

دکتر احسان خشابی (عضو کمیته)

دکتر بهروز کارگری (عضو کمیته)

شماره تماس: 31937321