English   فارسي     امروز: چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧

اولویت های پژوهش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

با توجه به ضرورت هدفمند بودن پژوهش در آموزش علوم پزشکی و نظر به اینکه کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه وظیفه ارتقا کمی و کیفی پژوهش های انجام شده در آموزش پزشکی را به عهده دارد، موضوع تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در کمیته پژوهش در آموزش مطرح گردید و پس از بحث وبررسی و جستجوی منابع کمیته به این نتیجه رسید که تدوین و اجرای طرح نیاز سنجی برای دانشگاه زمان بر بوده و چون تعیین اولویت های پژوهش در آموزش برای کشورهای مدیترانه شرقی در پروژه مشترک سازمان جهانی بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است، بهتر است همان اولویتها بر اساس نیاز های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مجددا اولویت بندی گردد. اولویت های پژوهش در آموزش برای کشور های مدیترانه شرقی[1] برای اعضای کمیته پژوهش در آموزش ارسال گردیده و از آنان خواسته شد تا آنها را بر اساس مشکلات آموزشی دانشگاه ارومیه از 10-1 (10 =مهمترین و 1=کم اهمیت ترین) نمره دهی نمایند و پس از آن میانگین نمرات هر اولویت محاسبه شد و 10 اولویتی که بیشترین میانگین نمره را به خود اختصاص داده بود انتخاب گردید که شامل موارد زیر می باشند.

1

Clinical teaching models

2

Community-driven models for curriculum development

3

Effectiveness of training physicians to be teachers

4

Education of evidence based medicine

5

Integration of basic and clinical sciences

6

E-learning in medical education

7

Effective methods of performance assessment

8

Decreasing medical errors

9

Educational evaluation, audit and accreditation

10

Effects of communication skills on teaching[1] کجوری، دکتر جواد  و همکاران، «مديريت تحقيقات آموزش پزشكي؛بررسي اولويتهاي تحقيقات آموزش علوم پزشكي دركشورهاي منطقه مديترانه شرقي- پروژه مشترك با سازمان جهاني بهداشت»، فرايند هاي برتر آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - چهارمين جشنواره شهيد مطهري؛ ارديبهشت ماه1390