English   فارسي     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

اعضاء کمیته مرکز مطالعات  و نمایندگان دفاتر برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 


اسامی

پست سازمانی

محل خدمت

مهناز کفیلی

کارشناس مسئول

دبیر کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر ارام فیضی

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری مامائی

نماینده دفتر  EDO دانشکده پرستاری

دکتر رحیم بقائی

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری مامائی

نماینده دفتر  EDO دانشکده پرستاری

نوریه امیرزاده

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری مامائی

نماینده دفتر EDO داشکده پرستاری

مهنس قهرمانلو 

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

نماینده دفتر EDO دانشکده بهداشت

جمیله امیرزاده  

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

نماینده دفتر EDO داشکده بهداشت

دکتر مجتبی کریمی پور

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

نماینده دفتر EDO دانشکده پزشکی

معصومه خوش کلام

عضو هیات علمی دانشکده پیرا پزشکی

نماینده دفتر  EDO دانشکده پیراپزشکی