English   فارسي     امروز: دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩

 

فعالیتهای واحد:

·      اجرای طرح نیاز سنجی آموزش اعضای هیئت علمی

·      طراحی وبرنامه ریزی رشدوبالندگی اعضای هیئت علمی

·      اجرای کارگاههای آموزشی

·      ارزشیابی برنامه کارگاههای آموزشی