English   فارسي     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

معرفی واحد ها و اعضا

در حال حاضر 6 واحد، با مسئولین و اعضاء مربوطه در مرکز در حال انجام وظیفه می باشند و 9 کمیته زیر نظر این واحدها و یا مستقلا زیرنظر مدیریت مرکز فعالیت می نمایند. شماری از این کمیته های نهگانه زیر مجموعه ای از واحدهای مربوطه در مرکز می باشند و همسو و در راستای فعالیتهای واحدهای مربوطه مشغول فعالیت هستند که این کمیته ها شامل کمیته های استعدادهای درخشان، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی، برنامه ریزی آموزشی و پزشکی جامعه نگر می باشند. بقیه کمیته ها مستقلا" و به طور مستقیم زیر نظر مرکز مطالعات فعالیت می نمایند که شامل کمیته برنامه ریزی استراتژیک، کمیته ارزیابی درونی و کمیته دانشجوئی می باشند.

همکاران مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی ارومیه

دکتر آرام فیضی عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری -مدیریت مرکز

رویا گودرزی کارشناس ترفیع پایه اعضای هیئت علمی

دکتر بهروز کارگری کارشناس مسئول بسته های تحول و نوآوری در آموزش

دکتر یوسف محمدپور عضو هیات علمی مرکز

اعظم  اکبرپور کارشناس مسئول واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه

دکتر سکينه آقازاده مدير تحول آموزش علوم پزشكي دانشگاه

علی شکیبی  کارشناس مسئول نظارت و ارزشیابی- مسئول دانش افزایی اساتید

صفوري صادق زاده کارشناس خدمات آموزشی

مینا آقائی پر کارشناس برنامه ريزي درسی

حسن ناظر خدمات

حبیب احسان نژاد کارپرداز

مهندس لادن سلطان زاده کارشناس فناوری اطلاعات