English   فارسي     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

تدارک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برای همایش بین المللی دانشجویان  کشورهای اسلامی

تولی تاسیس مرکز ثبت ابداعات و نوآوری های معنوی در زمینه آموزش

پیگیری طرح تلفیق و ادغام (عمودی- افقی) (integration) آموزش پزشکی عمومی

تاسیس نشریه هی علمی- پژوهشی «پژوهش در آموزش» دانشگاه

تاسیس و تجهیز کتابخانه تخصصی آموزش پزشکی در مرکز مطالعات

اجرای کارگاه های جامع آموزشی برای تحت پوشش قرار دادن کلیه اساتید و دانشجویان

فعال سازی پایگاه اطلاع رسانی مرکز و راه اندازی واحد e-learning

حمایت از پژوهش ها و پایان نامه ها با موضوعیت پژوهش در آموزش

راه اندازی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه