English   فارسي     امروز: دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩

گسترش برنامه ريزي درون زاد توسعه آموزش در سطح دانشكده­ها و گروه­هاي آموزشي

استقرار نظام تضمين كيفيت در سطح دانشگاه

افزايش كمي و كيفي توان كارشناسي گروه­ها/دانشكده­ها در حوزه توسعه آموزش پزشكي

افزايش طرح­هاي توسعه­اي آموزش و پژوهش­هاي آموزشي دانشكده­ها و گروه­ها

تقويت نظام تشويق فعاليت­هاي آموزشي/توسعه آموزشي

تقويت تسهيلات نشر فعاليت­هاي نوآورانه آموزشي

گسترش كمي و كيفي توان ليدرشيپ آموزشي در سطح دانشكده­ها/گروه­هاي آموزشي

گسترش فعاليت هاي بين المللي و منطقه اي مركز و تبديل آن به مركز مشاور مراكز آموزش عالي علوم پزشكي در سطح منطقه

گسترش كمي و كيفي فعاليت­هاي دانشجويي در حوزه آموزش پزشكي