English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٩

معرفی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

   نام و نام خانوادگی : دکتر آرام فیضی
   سمت : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
  تحصيلات : دکترای آموزش پرستاری
  شماره تماس : 32237399 -044

  شماره نمابر : 32240655 -044
 
مرتبه علمی: دانشیار 

 آدرس : ارومیه، فلکه جهاد، جنب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
  پست الکترونیک:       EDC@umsu.ac.ir


سوابق علمی و پژوهشی مدیر

شرح وظایف معرفی مدیر مرکز مطالعات و توسعه اموزش دانشگاه


     هدایت، هماهنگی و نظارت بر انجام امور و وظایف  کلیه واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)  شامل:

واحد برنامه ریزی درسی

واحد ارزشیابی و ارزیابی

واحد توانمندسازی اساتید

واحد پژوهش در آموزش

واحد استعدادهای درخشان

واحد ارتقاء و ترفیع پایه اساتید

واحد آموزش مجازی

واحد آموزش پاسخگو

واحد دانش پژوهی آموزشی

شرکت در جلسات، شوراها و کمیته های عضو براساس ضوابط و قوانین

     نظارت بر عملکرد و وظایف دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده ها و بیمارستانهای دانشگاه