English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢
عنوان خبر: برگزاري دهمين جلسه ژورنال كلاب آموزش پزشكي در شوراي آموزشي دانشگاه

 

 

 

دهمین جلسه ژورنال کلاب آموزش پزشکی روز سه شنبه مورخه  06/11/1394 در شورای آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

 

 

 

ارائه دهنده: خانم آقازاده(کارشناس ارزشیابی)

 

محل برگزاری: سالن جلسات مرکز توسعه آموزش دانشگاه

 

 ژورنال کلاب آموزشی

عنوان:استفاده از رسانه های اجتماعی در آموزش پزشکی

زمان:ششم بهمن یکهزاروسیصدو نودوچهار     مکان: سالن مدیریت توسعه مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 

 

 
ارائه : سکینه آقازاده(EDC  )

رسانه های اجتماعی ،سایت ها وبرنامه های کاربردی نیز راه خود را به جعبه ابزار دانشجویان پزشکی، دستیاران،پزشکان وآموزش دهندگان پزشکی در سراسر جهان پیدا کرده اند.با توجه به این موضوع بهره گرفتن از پتانسیل رسانه های اجتماعی به منظور افزایش یادگیری گامی منطقی در تکامل فن آوری آموزش پزشکی است.

مقاله حاضر یک مقاله سیستماتیک ریویو است که مطالعات منتشر شده در زمینه استفاده از رسانه های اجتماعی در آموزش پزشکی را برای پاسخ به دو سوال مورد بررسی قرارداده است.

1. چگونه مداخلات آموزش پزشکی با استفاده از رسانه های اجتماعی بر پیامدهای آموزشی مانندرضایتمندی،دانش،نگرش ومهارتهای پزشکان وپزشکان در حال آموزش تاثیر می کند؟

2.آموزش دهندگان در هنگام پیاده سازی این مداخلات با چه چالش ها وفرصت هایی مواجه شده اند؟

در این مطالعه نه صدو بیست وهشت مطالعه مورد بررسی قرار گرفت وفقط چهارده مطالعه که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند مورد بررسی قرارگرفتند.در خصوص پیامد دانش متغییر نمره امتحانی ، و پیامد نگرش حس هم دردی ودر مورد پیامد مهارت نوشتارهای انعکاسی بیشتر مد نظر بود.  نتایج بررسی این مطالعه نشان داد که شایعترین رسانه اجتماعی که استفاده می شود وبلاگ ها هستند.دانشجویان به طور کلی به وبلاگ نویسی بیش از نوشتن مقاله جهت انعکاس وبازخورد علاقه نشان می دهند.دانشجویانی که در انجمن های گفتگوی وبلاگ ها بحث وگفتگو داشتند نمرات بالاتری نسبت به دانشجویانی که مشارکت نداشتنددر امتحانات کسب نموده اند.بیشتر مطالعات گزارش کرده اند که استفاده از این رسانه ها باعث ارتقاء قضاوت،فیدبک،وهمکاری ومشارکت وتوسعه حرفه ای می شود.وبر عامل رضایتمندی نیز تاثیر مثبت دارد.

شایعترین چالش هایی که در اجرای این رسانه ها  گزارش شده اند چالش های تکنیکی ،سطوح مختلف مشارکت فراگیران ونگرانی در مورد حفظ حریم خصوصی وامنیت این رسانه ها می باشد.

در نهایت می توان نتیجه گرفت که استفاده از رسانه های اجتماعی در آموزش پزشکی یک فیلد در حال ظهور است که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرند .مربیان وآموزش دهندگان با چالش های زیادی به هنگام پذیرش این تکنولوژی های جدید مواجه هستند ولی از طرفی این تکنولوژی ها فرصت هایی برای نوع آوری در امر آموزش پزشکی هستند.


 دانلود فایل PDF - Social_MediaEducation_soon.pdf

دانلود فایل PPT - Social_MediaEducation_soon.ppt

فایل اول

فایل دوم