English   فارسي     امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٤٠٢

 

اعضای کارگروه  تخصصی

             دکتر شیوا قلی زاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دکتر ناصر مسعودی معاون درمان  دانشگاه

دکتر احسان ریخته گری معاون بهداشتی دانشگاه

دکتر شبانی معاون توسعه و مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه

دکتر محمد دلیری راد معاون غذا و داروی دانشگاه

دکتر صابر قلی زاده معاون پژوهشی دانشگاه

دکتر مهدی فتاحی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه

دکتر سحر مهرانفر معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

دکتر شاه صنم غیبی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر مجتبی کریم پور مدیر امور آموزش دانشگاه

دکتر یوسف محمد پور مدیر تحقیقات دانشگاه

            آقای محمدیوسف رحیم پور کارشناس محترم کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی