English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

 

اعضای کمیته  برنامه ریزی درسی :

رئیس کمیته دکتر رحیم محمودلو – معاونت اموزشی دانشگاه

دبیر کمیته دکتر شیوا قلیزاده – مدیر مرکز مطالعات . توسعه آموزش پزشکی

دکتر مجتبی کریمی پور – مدیر امور آموزشی دانشگاه

دکتر شاهصنم غیبی – مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

معاونین آموزشی دانشکده های تابعه

کارشناس کمیته  مینا آقایی پر

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی :

ارزشیابی وبازنگری برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

توانمند سازی ، هدایت و حمایت فنی دانشکده ها و گروههای آموزشی در تدوین ،بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی

بکارگیری اصول و مبانی علمی و روزآمد آموزشی در تدوین ، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی

هدایت ونظارت برتهیه طرح درسها و طرح دوره ها توسط گروههای آموزشی

مشارکت در طراحی، اجرا، بازنگری و ارزشیابی کوریکولوم ها

تهیه و تدوین دستورالعمل ها در راستای آیین نامه های آموزشی وزارتی

همکاری دراجرای برنامه رتبه بندی دانشکده ها و معاونت آموزشی دانشگاه

انجام مطالعات و بررسی کارشناسی جهت ارتقای کیفیت آموزشی

نظارت بر روند راه اندازی رشته های نوین