English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

 

واحد برنامه ریزی درسی

مسئول واحد: دکتر اسحاق مرادی

مدرک تحصیلی مسئول واحد: دکترای آموزش پزشکی

کارشناس واحد :خانم مینا آقایی

مدرک تحصیلی کارشناس واحد :کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

پست سازمانی کارشناس :کارشناس مسئول برنامه ریزی درسی

تلفن :04431937234

 

شرح وظایف :

1-سیاست گذاری در حوزه ی برنامه ریزی درسی ،روش های یاددهی – یادگیری وآموزش مبتنی برجامعه

2-طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا (پایه وبالینی) و برنامه های مبتنی بر جامعه و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

3-همکاری در تدوین شیوه نامه های اجرای صحیح فرایند مدیریت برنامه درسی و نظارت بربه کارگیری ان در عرصه های مختلف آموزشی شامل کلاس های نظری،عرصه های بالینی، عرصه های آزمایشگاهی ، مرکز مهارتهای بالینی و مرکزآموزش مجازی

4-پایش و نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه های مدیریت برنامه ریزی درسی  توسط دفاتر توسعه وارائه بازخورد

5-همکاری برای ارتقای کیفیت آموزش های ارئه شده در کلیه عرصه های آموزش

6-کارشناسی،ارائه مشاوره ومشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی

7-مشاوره و همکاری برای تدوین برنامه و راه اندازی رشته های جدیدو بین رشته ای

8-همکاری در تدوین و نظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روش های یادگیری فعال در کلیه عرصه های آموزش