English   فارسي     امروز: شنبه ٠٨ مهر ١٤٠٢

 اهداف کمیته

1-    ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه های توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی

2-    ایجاد بسترهای لازم برای توانمند سازی و به اشتراک گذاری تجربیات دانشجویان در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی

3-    برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و تعامل با سایر دانشجویان و اساتید در راستای بهبود سیستم آموزشی

4-    ارتقای مهارت های نوآورانهو کارآفرینی و گسترش فرهنگ آن در محیط دانشجویی

5-    گام برداشتن در عرصه های مختلف نوآوری های آموزشی و پژوهش در آموزش در راستای بهبود وضعیت آموزشی

6-    مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

7-    خود ارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی

8-    مشارکت در فرآیند شناسایی چالش ها و نیازهای آموزشی دانشکده ها

9-    مشارکت در طراحی،اجرا و ارزشیابی ایده هاو فعالیت های نوآورانه و طرح های پژوهش در آموزش

10-                       برگزاری کارگاه ها ، سمینارها و همایش های مرتبط با حوزه آموزش پزشکی