English   فارسي     امروز: شنبه ٠٨ مهر ١٤٠٢

اعضای کمیته ارزیابی دانشجو

1

جناب آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

رئیس کمیته

2

سرکار خانم دکتر شیوا قلی زاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دبیر کمیته

3

سرکار خانم دکتر شاهصنم غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی

عضو کمیته

4

جناب آقای دکتر مجتبی کریمی پور

مدیر امور آموزش دانشگاه

عضو کمیته

5

سرکار خانم فریبا غفارزاده

سرپرست امور هیات علمی

عضو کمیته

6

سرکار خانم دکتر آیسان غزنوی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

عضو کمیته

7

جناب آقای دکتر حاج آقازاده

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

عضو کمیته

8

سرکار خانم دکتر شهره یاوری

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

عضو کمیته

9

سرکار خانم دکتر سحر مهرانفر

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

عضو کمیته

10

جناب آقای دکتر توحید گرمی

معاون آموزشی علوم بالینی دانشکده پزشکی

عضو کمیته

11

سرکار خانم دکتر مریم الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

عضو کمیته

12

سرکار خانم دکتر لیلا آلیلو

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی

عضو کمیته

13

جناب آقای دکتر محمدپور

مدیر امور تحقیقات دانشگاه

عضو کمیته