English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

قرن بیست و یکم چالش منحصر به فردی را در برابر نظام های آموزشی دنیا قـــرار داده است و بسیاری از مؤسسات با استقــبال از فن آوری های نوین به این چالش واکنش مثبت نشان داده اند. در این شرایط مؤسسات آمـــوزش عالی باید خـــود را برای پذیرش تحـولات و چالش های مؤثر از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نوین آماده نمایند. در حال حاضر آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان یک ضرورت با حداقل هزینه، حداکثر کارایی، کیفیت و سرعت بالا مورد توجه می باشـد. لذا فراهــم نمــودن زمینه ی توسعه آموزش مجازی و فناوری اطلاعات در نظام آموزشی مؤسسات آموزش عالــی و آشنائی اساتید، دانشجویان و کارکنان و مدیران با این امر و نحوه استفاده و بهره برداری از این منبع عظیم اطلاعات ضرورتی انکار ناپذیر است.

 

هدف کلی

Ø     ارتقاء نحوه ارائه آموزش مجازی دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی  با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین.

 

اهداف اختصاصی

1-      ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی شامل: ( پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامائی ، بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی) با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.

2-    ارتقاء نحوه ارائه آموزش اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی شامل: (پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامائی ، بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی) با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.

3-    ارتقاء نحوه ارائه آموزش کارکنان اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی شامل: (پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامائی ، بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی) با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.