English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 

1) نهادینه سازی پاسخگویی اجتماعی در برنامه ریزی های آموزشی

                                - حرکت در جهت ارتقای پاسخگویی اجتماعی سیاست های آموزش عالی سلامت

                                -  تدوین بیانیه رسالت اجتماعی شفاف در حوزه برنامه ریزی آموزشی

                                -  توجه به مقوله پاسخگویی اجتماعی در نظام ارزشیابی، ارتقاء و استخدام اعضای هیات علمی و کارکنان

                                -  ارتقای تعاملات بین رشته ایی و همکاری های بین حرفه ای در راستای همگرایی علوم

                                -  توجه به مقوله پاسخگویی اجتماعی در پذیرش دانشجویان

                2) حرکت در جهت ارتقای جنبه های پاسخگویی اجتماعی کوریکولوم ها

                                - تاکید بر الگوی تدوین برنامه های درسی مبتنی بر شایستگی و توانمندی

                                - توسعه آموزش در عرصه و آموزش مبتنی بر جامعه

                                -  توجه به هدایت و طراحی برنامه های آموزش مداوم و حین خدمت دانش آموختگان رشته های مختلف در راستای نیازهای جامعه

                                - انجام نیازسنجی وسیع و همه جانبه از جامعه به عنوان محور اصلی برنامه ریزی های آموزشی

                3) حرکت در جهت جلب مشارکت نهادهای اجتماعی در برنامه ریزی آموزشی

                                - تشکیل کارگروه های پاسخگویی اجتماعی در سطح دانشگاه با حضور ذینفعان از بطن جامعه

                                - جلب مشارکت نهادهای اجتماعی در برنامه ریزی های آموزشی

4) توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه پاسخگویی اجتماعی

                                - آشنا سازی اعضای هیات علمی با مفاهیم پاسخگویی اجتماعی

      - گنجاندن برنامه های آموزشی ترویجی در قالب دوره های توانمند سازی، بازآموزی و فرهنگی - اجتماعی برای اعضای هیات علمی و کارکنان در زمینه پاسخگویی اجتماعی

                5) ارتقای نقش اعضای هیات علمی به عنوان الگوهای آموزنده در زمینه پاسخگویی اجتماعی

                                - تسهیل و ترغیب حضور اعضای هیات علمی در فعالیتهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد با تخصیص امتیازات  تشویقی

                                - تسهیل و ترغیب تعاملات خارج برنامه آموزشی با دانشجویان و بدنه جامعه از طریق حضور در نشست ها و مجامع اجتماعی

                6) انگیزه سازی در اعضای هیات علمی به منظور حضور موثر در عرصه های اجتماعی

                                - بازنگری آیین نامه های ترفیع و ارتقا و پر رنگ کردن نقش فعالیت های اجتماعی در آنها

                                - معرفی و تشویق اعضای هیات علمی دارای فعالیت های اجتماعی قابل توجه

                7) ارتقای دانش، باور و بینش دانشجویان در حوزه پاسخگویی اجتماعی

                                - حرکت در جهت ارتقای دانش دانشجویان در حوزه مفاهیم پاسخگویی اجتماعی

                                - گنجاندن مفاهیم پاسخگویی اجتماعی در کوریکولوم های موجود رشته مقاطع علوم پزشکی

                                - برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با مباحث پاسخگویی اجتماعی برای دانشجویان

                8) حرکت در جهت ارتقای جامعه پذیری دانشجویان گروه پزشکی

                                - تسهیل مواجهه زود هنگام دانشجویان با عرصه های اجتماعی

                9) اختصاص قسمتی از تکالیف و پروژه های دانشجویی به حضور و فعالیت در عرصه های اجتماعی

                                - معرفی و تشویق دانشجویان دارای فعالیت های اجتماعی اثرگذار

                10) حرکت در جهت ارتقای حضور اثر بخش دانشجویان در عرصه های اجتماعی

                                - تسهیل و چابک سازی فرآیندهای اداری برای ثبت و فعالیت انجمن های دانشجویی فعال در حوزه های اجتماعی

                11)حمایت و هدایت تحقیقات علوم سلامت به سمت نیازهای جامعه

                                - هدایت طرح های تحقیقاتی به سمت تعیین و پیش بینی نیازهای جامعه و حل مشکلات آن

                12) اجرای طرح های جامع و مستمر نیازسنجی برای شناسایی و پیش بینی نیازهای جامعه و مشکلات نظام سلامت

                                - اولویت بندی طرح های پژوهشی مبتنی بر نیاز

                                - تشویق و حمایت از طرح های تحقیقاتی مبتنی به حل مشکلات جامعه

                                - گنجاندن ارزش ها و معیارهای پایه پاسخگویی در پژوهش ها

                13) هدایت پایان نامه های دانشجویی در راستای پاسخگویی به نیازهای حال و آینده جامعه

                                - تنوع بخشی به شیوه های اجرای پایان نامه های دانشجویی بر اساس نیاز نظام سلامت و جامعه

                                - انتخاب عناوین و موضوعات پایان نامه ها مبتنی بر نیازها  و مشکلات جامعه

                                - تشویق و حمایت از پایان نامه ها مبتنی به حل مشکلات جامعه

                14) محصول محور نمودن طرح های تحقیقاتی

                                - توجه به بحث تجاری ساری محصولات آموزشی

                                - حمایت از پایان نامه های محصول محور

                                - حمایت از طرح های تحقیقاتی محصول محور