English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 

هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی طبق برنامه زمانبندی ذیل آماده انجام مشاوره خواهند بود.

برنامه زمانبندی جهت ارائه مشاوره در زمینه دانش پژوهی

نام مشاور

ساعات مشاوره

روزهای مشاوره

دکتر یوسف محمدپور

10-12

روزهای زوج

دکتر اسحاق مرادی

12-14

روزهای فرد