English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

شرح وظایف:

  • نظارت بر فعالیت های دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان ها
  • کمک و مشاوره در برنامه ریزی فعالیتهای دفاتر توسعه
  • هماهنگی تشکیل جلسات هم اندیشی با مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان ها
  •  بررسی گزارشات و صورت جلسات ارسالی از دفاتر توسعه و ارائه بازخورد در صورت نیاز