English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

شرح وظایف واحد توانمند سازی اساتید

1-طراحی نظام جامع توانمندسازی آموزشی رده های مختلف اعضای هیات علمی ومدرسین غیر هیات علمی وتصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
2-طراحی شیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی ،برنامه ریزی واجرای دوره ها برای رده های مختلف اعضای هیات علمی ومدرسین غیر هیات علمی
3-برنامه ریزی ، طراحی واجرای دوره های توانمندسازی مدیران حوزه آموزش
4-همکاری با مرکز آموزش های ضمن خدمت کارکنان برای طراحی دوره های توانمندسازی آموزشی کارکنان غیر هیات علمی
5-مشارکت وهمکاری در اجرای دوره های توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ودستیاران تازه وارد
6-ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی
7-تربیت مدرسین توانمند برای ارائه آموزش در دوره های توانمندسازی
8-انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی

دریافت فایل