English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

اعضای کمیسیون استعداد درخشان

1-     دکتر رحیم محمودلو  / معاون آموزشی دانشگاه

2-     دکتر مهدی فتاحی / معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

3-     دکتر صابر قلیزاده / معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

4-     دکتر شیوا قلیزاده / مدیر مرکز مطالعات دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

5-     دکتر مجتبی کریمی پور / مدیر امور آموزشی دانشگاه

6-     دکتر خدیجه مخدومی / عضو هیات علمی دانشگاه

7-     دکتر رویا نادری / مسئول دفتر استعداد درخشان دانشگاه

8-     خانم اعظم اکبرپور / کارشناس مسئول دفتر استعداد درخشان دانشگاه