English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

اهداف آموزش پاسخگو

 

     1 ) نهادینه سازی پاسخگویی اجتماعی در برنامه ریزی های آموزشی

                2) حرکت در جهت ارتقای جنبه های پاسخگویی اجتماعی کوریکولوم ها

                3) حرکت در جهت جلب مشارکت نهادهای اجتماعی در برنامه ریزی آموزشی

                4) توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه پاسخگویی اجتماعی

                5) ارتقای نقش اعضای هیات علمی به عنوان الگوهای آموزنده در زمینه پاسخگویی اجتماعی

                6) انگیزه سازی در اعضای هیات علمی به منظور حضور موثر در عرصه های اجتماعی

                7) ارتقای دانش، باور و بینش دانشجویان در حوزه پاسخگویی اجتماعی

                8) حرکت در جهت ارتقای جامعه پذیری دانشجویان گروه پزشکی

                9) اختصاص قسمتی از تکالیف و پروژه های دانشجویی به حضور و فعالیت در عرصه های اجتماعی

                10) حرکت در جهت ارتقای حضور اثر بخش دانشجویان در عرصه های اجتماعی

                11)حمایت و هدایت تحقیقات علوم سلامت به سمت نیازهای جامعه

                12) اجرای طرح های جامع و مستمر نیازسنجی برای شناسایی و پیش بینی نیازهای جامعه و مشکلات نظام سلامت

                13) هدایت پایان نامه های دانشجویی در راستای پاسخگویی به نیازهای حال و آینده جامعه

                14) محصول محور نمودن طرح های تحقیقاتی