English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 

کمیته پژوهش در آموزش با هدف پیگیری و نظارت بر روند فعالیت های پژوهش در آموزش که در بخش «معرفی» و «برنامه ها» آمده است تشکیل می گردد.

الف) مشخصات اعضای کمیته

مسئول کمیته:

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر شیوا قلی زاده

شماره تماس: 31937300

 

اعضای کمیته:

 

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

مدیر مرکز مطالعات(رئیس کمیته)

دکتر شیوا قلی زاده

هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی(دبیر کمیته)

دکتر بهلول رحیمی

هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی(عضو کمیته)

دکتر آیسان غزنوی

هیئت علمی دانشکده بهداشت(عضو کمیته)

دکتر عباس جعفری

هیئت  علمی دانشکده پیراپزشکی(عضو کمیته)

دکتر محمد جبرائیلی

هیئت  علمی دانشکده پرستاری(عضو کمیته)

رزیتا چراغی

هیئت علمی دانشکده پزشکی(عضو کمیته)

دکتر سحر مهرانفر

هیئت علمی دانشکده پزشکی(عضو کمیته)

دکتر کامبیز دیبا

کارشناس واحد

خانم سمیرا درخشانفرد