English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 

مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اسحاق مرادی

رشته تحصیلی: دکتری آموزش پزشکی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

پست سازمانی: مسئول واحد دانش پژوهی

پست الکترونیک

Moradi.i90@gmail.com

 

 

کارشناس واحد

 

نام و نام خانوادگی: خانم سمیرا درخشانفرد

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی

پست سازمانی: کارشناس واحد پژوهش در آموزش

پست الکترونیک

شماره تماس 044331937234

Sami.derakhshanfard@gmail.com

 

معرفی واحد دانش پژوهی

واحد دانش پژوهی آموزشی یکی از واحدهای زیر مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می‌باشد که هدف آن انجام فعالیت در جهت حل یک مسئله مشخص در حوزه آموزش می‌باشد. از طرف دیگر دانش پژوهی آموزشی سعی دارد که در گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه‌های جدید نیز گام‌های مؤثر و مفیدی بردارد.

 رسالت و دیدگاه:

رسالت و رویکرد اصلی دانش پژوهی آموزشی به کار بردن دانش برای حل مشکلات آموزشی و رفع آن‌ ها  می باشد.

 معرفی شرح وظایف واحد:

    تعیین اولویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی

    بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خصوص راهکارهای گسترش

   ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه

    اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه

     مدیریت سامانه فعالیت های نوآورانه

     ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه، شامل:

       معرفی و پیشنهاد پروپوزالهای منتخب برای اعطای گرانت آموزشی (در مراکز ذی صلاح )

      تعیین مشاور آموزشی برای طرح های پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی

      اعلام وصول مستندات و شواهد دانش پژوهی در سامانه فعالیت های نوآورانه

      تعیین و ارسال طرح های درخواست ارزشیابی فعالیت های نوآورانه به داوران مربوطه

      جمع بندی ارزیابی، پیشنهاد امتیاز به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی

      دریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی

      تعیین و اعلام سالیانه رتبه های برتر فعالیت های نوآورانه دانشگاهی در سطح دانشگاه جهت جشنواره شهید مطهری

      تعیین و پیشنهاد سیاست های تشویقی برای مجریان طرح های پژوهشی مرتبط با آموزش