English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه آموزش نیازمند نیاز سنجی و به تبع آن برنامه ریزی استراتژیک میان مدت و طولانی مدت است. این مهم در دستور کار معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی قرار دارد اما با توجه به ضرورت فعالیت های کوتاه مدت مبتنی بر اهداف این حوزه، ‌تا حصول نتایج معتبر از نیازسنجی های مربوطه؛ سیاست تبعیت از اولویت های پژوهشی کشوری که آن هم متأثر از اولویت های پژوهش در آموزش برای کشورهای مدیترانه شرقی می باشد، مد نظر قرار می گیرد. این اولویت ها در پروژه مشترک سازمان جهانی بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز[1] مصوب گردیده و مصوبات آن به صمع و نظر اعضای کمیته پژوهش در آموزش رسید. اولی ترین مبحث بر اساس نظرات اساتید (با بهره گیری از طیف امتیازدهی ۱ ]کم اهمیت ترین[ تا 10 ]مهمترین[ اولویت) به شرح جدول زیر انتخاب گردیدند.

اولویت پژوهشی

عنوان

اولویت اول

Clinical teaching  models

اولویت دوم

Community-driven models for curriculum development

اولویت سوم

Effectiveness of training physicians to be teachers

اولویت چهارم

Education of evidence-based medicine

اولویت پنجم

Integration of basic and clinical sciences

اولویت ششم

E-learning in medical education

اولویت هفتم

Effective methods of performance assessment

اولویت هشتم

Decreasing medical errors

اولویت نهم

Educational evaluation, audit and accreditation

اولویت دهم

Effects of communication skills on teaching

 

محور کلی اولویت های پژوهش موارد فوق است معهذا موضوعات مهم پژوهشی در کمیته پژوهش بطور مرتب مد نظر قرار گرفته و در صورت تطبیق با اهداف و همچنین امکانات مرکز، در ردیف اقدامات پژوهشی خواهد بود.[1]  کجوری، دکتر جواد  و همکاران، «مديريت تحقيقات آموزش پزشكي؛بررسي اولويتهاي تحقيقات آموزش علوم پزشكي دركشورهاي منطقه مديترانه شرقي- پروژه مشترك با سازمان جهاني بهداشت»، فرايند هاي برتر آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - چهارمين جشنواره شهيد مطهري؛ ارديبهشت ماه1390