English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

شرح وظایف :

·        برنامه ریزی وتعیین اهداف وچشم اندازواحدارزیابی در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه

·        نظارت برعملکردکمیته های زیروارائه بازخوردمناسب به گروههای ذینفع :

   ارزشیابی اعضای هیئت علمی(ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید، ارزیابی الگوی های نوین تدریس و تحلیل آزمون ها)

   ارزشیابی فراگیران (استفاده از شیوه های جدید ارزشیابی یادگیری پیشرفت تحصیلی فر اگیران)

  ارزشیابی برنامه های درسی(برنامه های درسی تدوین شده)

    اعتبار بخشی و ارزشیابی درونی گروه های آموزشی.

·  گزارش فصلی عملکرد واحد ارزیابی به سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه .