English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 

معرفی واحد:

اعضای هیات علمی به عنوان  مهمترین رکن نظام آموزش عالی، در فرایند یادگیری دانشجو نقش برجسته ای ایفا می کنند. بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه ها که در سالهای اخیر بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، به توانمندی های هیات علمی و ارتقاء مستمر عملکرد ایشان وابسته است. ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی  به عنوان بخش مهمی از فرایند آموزش، پرچالش و چند بعدی است که عوامل بسیار زیادی در آن دخیل هستند. طراحی نظام ارزشیابی مناسب می تواند به عنوان یک شاخص مهم برای کل فرایند آموزش مطرح  شود.


مسئول واحد: دکتر ناصر شکرزاده

مدرک تحصیلی Ph.D. آناتومی

 

کارشناس مسئول واحد

 آدرس: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی ، واحد ارزشیابی

 

شرح وظایف :

·        برنامه ریزی وتعیین اهداف وچشم اندازواحدارزیابی در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه

·        نظارت برعملکردکمیته های زیروارائه بازخوردمناسب به گروههای ذینفع :

-    ارزشیابی اعضای هیئت علمی(ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید، ارزیابی الگوی های نوین تدریس و تحلیل آزمون ها)

-    ارزشیابی فراگیران (استفاده از شیوه های جدید ارزشیابی یادگیری پیشرفت تحصیلی فر اگیران)

-    ارزشیابی برنامه های درسی(برنامه های درسی تدوین شده)

-    اعتبار بخشی و ارزشیابی درونی گروه های آموزشی.

·  گزارش فصلی عملکرد واحد ارزیابی به سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه .