English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

مسئول واحد: دکتر ناصر شکرزاده

مدرک تحصیلی Ph.D. آناتومی


 

کارشناس مسئول واحد توانمندسازی اساتید

 

نام ونام خانوادگی :علی شکیبی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد برنامه ریزی

 پست سازمانی :کارشناس مسئول واحد نظارت وارزشیابی 

تلفن :04431937209

پست الکترونیک : shakibi @umsu.ac.ir

 

معرفی:

از جمله اهداف مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها، تدوين برنامه‌هايي براي حفظ و ارتقا توانايي هاي آموزشي اساتيد دانشگا‌ه‌ها مي‌باشد. واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاهها و با توجه به دستورالعمل اجرايي آيين نامه طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي موسسات آموزشي و پژوهشي، متولي برگزاري دوره هاي عمومي(مهارتي) توانمندسازی اساتید مي باشد. اين دوره ها شامل ۵ عنوان: ضوابط و مقررات دانشگاهي، روشها و فنون تدريس، روش و مديريت تحقيق، ارزيابي فعاليت هاي آموزش و پ‍‍‍ژ‍وهشي و مديريت اطلاعات علمي و منابع الكترونيكي است. دوره های توانمندسازی بر اساس  نیازسنجی آموزشی که با روشهای مختلف و به صورت مداوم از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی انجام می شود طراحی و اجرا می گردد.

برنامه توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در سه سطح با نظر كارشناسي جمعي از متخصصان در مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي طراحي و تدوين گرديده است. نظر به تحولات سريع در حوزه آموزش پزشکی، برنامه کارگاه­های آموزشی در هر سطح قابل انعطاف می باشد و بر حسب نياز و شرايط، بازنگري می­شود.

 اهداف:

آشنا نمودن اعضاي هيأت‌علمي با قوانين و مقررات دانشگاهی

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي  اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ياددهي- يادگيري

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي  اعضاي هيأت‌علمي در حوزه پژوهشي

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي  اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ارزشيابي فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي  اعضاي هيأت‌علمي در حوزه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک

ايجاد زمينه رشد مداوم حرفه‌اي اعضاي هيأت‌علمي

 

 شرح وظایف :

1-طراحی نظام جامع توانمندسازی آموزشی رده های مختلف اعضای هیات علمی ومدرسین غیر هیات علمی وتصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
2-طراحی شیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی ،برنامه ریزی واجرای دوره ها برای رده های مختلف اعضای هیات علمی ومدرسین غیر هیات علمی 
3-برنامه ریزی ، طراحی واجرای دوره های توانمندسازی مدیران حوزه آموزش 
4-همکاری با مرکز آموزش های ضمن خدمت کارکنان برای طراحی دوره های توانمندسازی آموزشی کارکنان غیر هیات علمی 
5-مشارکت وهمکاری در اجرای دوره های توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ودستیاران تازه وارد 
6-ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی 
7-تربیت مدرسین توانمند برای ارائه آموزش در دوره های توانمندسازی 
8-انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی