English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 

اعضای کمیته دانش پژوهی

معاون آموزشی دانشگاه

(رئیس کمیته)

دکتر رحیم محمودلو

مدیر مرکز مطالعات(دبیر کمیته)

دکتر شیوا قلی زاده

هیت علمی مرکز مطالعات

 (عضو کمیته)

دکتر اسحاق مرادی

هیئت علمی دانشکده پزشکی

(عضو کمیته)

دکتر کامبیز دیبا

کارشناس واحد

خانم سمیرا درخشانفرد