English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 واحد پژوهش در آموزش

رسالت واحد پژوهش در آموزش ارتقا کیفیت آموزش علوم پزشکی از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهش در آموزش علوم پزشکی و نیز فراهم نمودن زمینه استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده در تصمیم گیری های آموزشی است. اعضای کمیته پژوهش در آموزش که متشکل از نمایندگان دفاتر توسعه آموزش دانشکده هاو مراکز آموزشی درمانی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش می باشد به شرح جدول ذیل می باشد.

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

محل خدمت

1

دکتر رحیم بقایی

استادیار

مدیریت پرستاری بهداشت جامعه

دانشکده پرستاری و مامایی

2

دکتر فیروز قادری

دانشیار

فیزیولوژی

معاونت پژوهشی

3

دکتر بهلول رحیمی

استادیار

فناوری اطلاعات سلامت

معاونت آموزشی

4

دکتر شیوا روشن میلانی

استادیار

فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

5

دکتر آرام فیضی

استادیار

آموزش پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش

6

دکتر حمید رضا فرخ اسلاملو

استادیار

بهداشت مادر و کودک

دانشکده پرستاری و مامایی

7

دکتر علیرضا نیکونژاد

استادیار

عفونی

دانشکده پزشکی

8

دکتر زکیه رستم زاده

استادیار

علوم آزمایشگاهی

دانشکده پیرا پزشکی و بهداشت

9

دکتر فاطمه خردمند

استادیار

بیوشیمی

دانشکده پزشکی

10

یوسف محمدپور

مربی

پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی

11

دکتر محمد مجیدی

استادیار

پزشکی قانونی و مسمومیت ها

دانشکده پزشکی

12

زهرا بخشنده

مربی

هماتولوژی

دانشکده پیراپزشکی

13

دکتر شهرزاد شکوهی

کارشناس کمیته

M.D کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف کلی : ارتقا کمی و کیفی مطالعات پژوهشی انجام شده در حیطه آموزش پزشکی

اهداف اختصاصی:

  تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 حمایت و همکاری در طراحی و اجرای طرح های پژوهش در آموزش علوم پزشکی

 هدایت پایان نامه ها با موضوع آموزش علوم پزشکی

       ارائه مشاوره در خصوص طراحی و اجرای طرح های پژوهشی