مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای کمیسیون استعداد درخشان

رئیس کمیسیون : دکتر محمدامین ولیزاد حسنلوئی

1-     دکتر رحیم محمودلو  / معاون آموزشی دانشگاه

2-     دکتر مهدی فتاحی / معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

3-     دکتر صابر قلیزاده / معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

4-     دکتر شیوا قلیزاده / مدیر مرکز مطالعات دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

5-     دکتر مجتبی کریمی پور / مدیر امور آموزشی دانشگاه

6-     دکتر خدیجه مخدومی / عضو هیات علمی دانشگاه

7-     دکتر شیوا قلی زاده / مسئول دفتر استعداد درخشان دانشگاه

8-     خانم فرحناز رحمان پور / کارشناس مسئول دفتر استعداد درخشان دانشگاه

 

تنظیمات قالب