English   فارسي     امروز: شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦

شرح وظایف :

1-     انجام کلیه امورات مربوط به دانشجویان استعداد درخشان

2-اقدام و پیگیری و شفاف سازی بخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به دانشجویان استعداد درخشان