English   فارسي     امروز: شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧

اعضای کیسیون:

· رئیس دانشگاه (رئیس دانشگاه(

· معاون آموزشی دانشگاه (نائب رئیس دانشگاه(

· مدیر دفتر استعدادهای درخشان (دبیر کمیسیون(

· رئیس EDC

· مدیر کل آموزش دانشگاه

· معاون پژوهشی دانشگاه

· معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه

· سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

· یک نفر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه