English   فارسي     امروز: شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧

با توجه به اقتضائات و ضرورت توجه به مسائل مختلف دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان و عدم وجود مرجع تصمیم گیری مستقیم در دانشگاه ها برای حل مسائل و درخواست های مرتبط با استعدادهای درخشان این کمیسیون تشکیل گردید و وظیفه شناسایی و برطرف نمودن نیازهای این گروه دانشجویان را برعهده دارد تا زمینه های تکریم و کشف استعداد دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان کشور و بهره برداری از ظرفیت های ذهنی این دانشجویان در راستای اعتلای نظام سلامت کشور فراهم گردد.