English   فارسي     امروز: شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧

به اطلاع کلیه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه در خصوص اصلاحیه آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل ایشان از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد می رساند:

در مورد ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد، فقط برای رشته هایی که دارای رشته همنان در مقطع کارشناسی ارشد می باشند سهمیه بدون آزمون اعمال می گردد و برای سایر رشته ها که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد می باشند %10 سهمیه بدون آزمون حذف شده و سهمیه با آزمون این رشته ها به %20 افزایش می یابد.

 لیست عناوین رشته های همنام پیوست می باشد.