مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
دفاتر توسعه دانشگاه

آخرین اخبار آرشیو
برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته دانشجویی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته دانشجویی

02/11/23

برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته دانشجویی


برگزاری شانزدهمین جلسه شورای اموزشی EDC
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای اموزشی EDC

02/11/23

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای اموزشی EDC


 زمان برگزاری وبینار سلامت معنوی و اخلاق پزشکی در آموزش علوم پزشکی  و وبینار چالش‌های بیان اخبار ناگوار و راهکارهای پیشنهادی
رئیس کارگروه اخلاق در آموزش دانشگاه

زمان برگزاری وبینار سلامت معنوی و اخلاق پزشکی در آموزش علوم پزشکی و وبینار چالش‌های بیان اخبار ناگوار و راهکارهای پیشنهادی

02/11/08

وبینار سلامت معنوی و اخلاق پزشکی در آموزش علوم پزشکی در تاریخ 10 بهمن ماه و وبینار چالش‌های بیان اخبار ناگوار و راهکارهای پیشنهادی


کنگره بین المللی اورژانس پیش بیمارستانی -اساتید و مربیان گروه فوریت های پزشکی
مدیر امور آموزشی دانشگاه

کنگره بین المللی اورژانس پیش بیمارستانی -اساتید و مربیان گروه فوریت های پزشکی

02/11/07

کنگره بین المللی اورژانس پیش بیمارستانی -اساتید و مربیان گروه فوریت های پزشکی


برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش پزشکی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش پزشکی

02/11/07

برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش پزشکی


مجموعه دوره های کوتاه مدت کاربرد سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در علوم پزشکی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مجموعه دوره های کوتاه مدت کاربرد سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در علوم پزشکی

02/11/07

مجموعه دوره های کوتاه مدت کاربرد سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در علوم پزشکی


تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش
معاون آموزشی دانشگاه

تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش

02/11/07

تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش


تنظیمات قالب